[REGULAMIN] SELFIE Z MAMĄ.

REGULAMIN PLEBISCYTU „Selfie z Mamą”

1. ORGANIZATOR
Organizatorem plebiscytu jest Radio Parada al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź.

2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
Udział w plebiscycie może wziąć każdy w przypadku przesłania zdjęcia nieletniego  rodzic lub opiekun prawny, który zgłosi dziecko wysyłając jego zdjęcie.

Udział w Plebiscycie, jako głosujący mogą wziąć osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3. CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
Plebiscyt startuje 16.05.2018 i potrwa do 26.05.2018.
Zgłoszenia od 16.05.2018 do 23.05.2018 do godz. 23:59
Głosowanie – 21.05.2018-25.05.2018 do godzin 23.59
Ogłoszenie wyników – 26.05.2018 .
Plebiscyt ma charakter otwarty. Ogłoszenie zwycięzcy Plebiscytu nastąpi w finale plebiscytu.

4. ZASADY PLEBISCYTU
W Plebiscycie biorą udział kandydaci zgłoszeni do plebiscytu. Zgłoszenia do plebiscytu odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy.
Każdemu zgłoszonemu Uczestnikowi zostanie przydzielony numer porządkowy. Kandydaci wraz z przyporządkowanymi numerami będą przedstawieni na łamach www.parada.fm.
Głosować można wysyłając wiadomości SMS.
Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów. Laureat konkursu aby wygrać nagrodę musi przekroczyć limit minimalnej ilości głosów (SMS)  wynoszący 100.

Wysyłanie przez Głosujących wiadomości SMS: numer 73601 – w treści należy wpisać SERCE.(kropka) oraz numer przypisany Uczestnikowi (np. SERCE.99). Koszt jednego SMS-a wynosi 3,69 z VAT.

Organizator zastrzega prawo do ukrycia wyników głosowania.
Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wręczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

Zwycięzcą Plebiscytu zostanie Uczestnik, który otrzyma najwięcej głosów (decyduje suma głosów oddanych poprzez SMS-y).

5. PULA NAGRÓD
Fundatorem nagród jest organizator czyli RADIO PARADA oraz sponsorzy konkursów, z którymi Radio zawarło umowy sponsorskie.

Nagrodą w plebiscycie  Termy Uniejów weekendowy pobyt w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Apartamencie Królewski – noclegi ze śniadaniem oraz karta wstępu na obiekt termalno-basenowy. Nagroda dla 2 osób. Wartość 1000 zł

6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z produktami oferowanymi przez Radio Parada, jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Radio Parada Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS-a.
7. PODATEK DOCHODOWY OD WYGRANYCH I NAGRÓD
Art. 30, ust. 1, pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) stanowi, że z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody jeśli nagroda przewyższa kwotę 761 zł, nagrody w wysokości do 760 zł nie podlegają opodatkowaniu.
8. DANE OSOBOWE
Uczestnicy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają.
Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych w celu realizacji, rozstrzygnięcia i
rozliczenia Konkursu, wydania nagrody lub upominku, jak również przetwarzanie ich obecnie
i w przyszłości w celach marketingowych.
Organizator nie przewiduje przekazywania danych osobowych innym odbiorcom danych w
rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z zastrzeżeniem ust.3.
Zwycięzcy Konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do ewentualnego przekazania ich fundatorowi lub sponsorowi nagród lub
upominków w danym Konkursie.
Organizator informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich
niepodanie uniemożliwia uczestniczenie i otrzymanie nagrody lub upominku w Konkursie.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).
9. PRZEPISY KOŃCOWE
O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje wyłącznie Organizator – Radio Parada.
Powyższe punkty regulaminu są ostateczne.
Kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.
Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w trakcie konkursu (zmiana terminu zgłoszeń itp.).
Od decyzji organizatora nie ma odwołania.

Dodaj komentarz

Wiadomości